Pinchas ben Yair

פנחס בן יאירNo Hilula Date


Members Downloads


Image Gallery


Pinchas ben Yair

פנחס בן יאיר


האריז"ל גילה את קברו של פנחס בן יאיר בבית העלמין הישן בצפת, ועד אז היה גל של אבנים. בזוהר הקדוש כתוב כי רבי פנחס בן יאיר היה חמו של רבי שמעון בר יוחאי. ידוע שכאשר הפך למתבגר עצמאי, ויכל לכלכל את עצמו, לא אכל יותר על שולחנם של הוריו, ודאג לעצמו. על קברו אין מצבה. האריז"ל רצה לבנות מצבה ואמרו לו בחלום שלא יבנה שום דבר כי כך צריך להיות. גם תלמיד בעל אור החיים כותב שניסו כמה פעמים לבנות על ציון הקבר כיפה, וכל מי שמנסה לא משלים שנתו (והכוונה שנפטר בטרם עת ולא חי עד סוף השנה). מסופר שהקבר היה באמצע שדה חקלאי בבעלותו של ערבי, שאסר על היהודים לעלות לבקר את הקבר בטענה שזה מקלקל את תבואתו. בשנה שלאחר מכן לא צמח שום יבול על השדה הזה, ומאז ואילך אישר ליהודים לבקר את קברו של רבי פנחס בן יאיר. בעיתון מוריה שיצא בצפת בט"ו תמוז תרע"א כתוב שהערבי שחרש את השדה שלו וחרש תוך כדי כך גם את קברו של פנחס בן יאיר, נמצא הרוג. בספר מגיד מישרים, פרשת מצורע, כתוב שיש להקיף את הקבר בעת תפילה לעזרה: 'ועל כל צרה שלא תבוא על הציבור להקיף את הציון שבע פעמים'. תוך כדי הליכה סביב ציון הקבר (בניגוד לכיוון השעון) נהוג לומר את הפסוקים של המדיטציה הקבלית אנא בכח, שחיבר רבי נחוניה בן הקנה. כל פסוק נאמר באריכות עד לסיום ההקפה. סך הכל מקיפים את הציון שבע פעמים (כמספר הפסוקים במדיטציה), כפי שמובא בסרטון. לנוחיותכם הוספנו קובץ נפרד עם המדיטציה להדפסה. אָנָא בּכחַ. גְדוּלּת יְמִינְך. תּתּיר צְרוּרָה קַבֵל רִנַת. עַמּך שׂגּבֵנו. טַהֲרֵנו נוֹרָא נָא גִבּוֹר. דוֹרְשׁי יִחוּדְך. כּבָבַת שׁמְרֵם בּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתְך. תּמִיד גָמְלֵם חֲסִין קָדוֹשׁ. בּרוֹב טוּבְך. נַהל עֲדָתֶךָ יָחִיד גֵאָה. לְעַמּךְ פּנֵה. זוֹכְרֵי קְדוּשּׁתֶך שַוְעָתֵנוּ קַבּל. וּשׁמַע צַעֲקָתֵנו. יוֹדֵעַ תַעֲלוּמוֹת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם וָעֶד
The Arizal discovered the grave site of Pinchas Ben Yair, and until then it was a pile of stones in the middle of a field. In the Zohar it is written that Rabbi Pinchas ben Yair was the father in low of Rabbi Shimon bar Yochai. It is known that when he became an independent adolescent, and could care for food, he no longer ate at his parents' table. There is no gravestone on his grave. The Arizal wanted to build a grave stone but in his dream, he got a message not build one, because this is how it should be. A student of Or HaChaim writes that several times people attempted to build a kippah on the grave site, and everyone who tried it, didn't complete his year (meaning he died before Rosh HaShana and did not live until the end of the year). It is told that the grave site was located in the middle of an agricultural field owned by an Arab who forbade the Jews to visit the grave, claiming that it was spoiling his crops. In the following year, no crops grew on this field, and from then on, he allowed the Jews to visit the grave site of Rabbi Pinchas Ben Yair. The Moriah newspaper published in Safed on the 15th of Tammuz 1831 that the Arab who plowed his field and at the same time plowed the grave site of Pinchas Ben Yair, was found dead. In Meggid Meisharim, Parashat Metzora, it is written that when we pray for help at a grave site of a Tzadik, we must walk in circles (as opposed to the clockwise direction): "The public should walk around the grave stove seven times." As we walk around the grave site (as opposed to the clockwise direction) it is customary to recite the verses of the Kabbalistic Meditation, Ana Bechoach, by Rabbi Nachonya ben Hakana. All 7 verses are said out load while you complete the circle. It is recommended to walk seven rounds. For your convenience, we added a separate file with the Meditation words in English, for printing. Rabbi Pinchas Ben Yair -Ana Bechoach Kabbalist Meditation As we walk around the grave (as opposed to the clockwise direction) it is customary to recite the verses of Kabbalistic Meditation, Ana Bechoach, written by Rabbi Nachonya ben Hakana. Each verse is said slowly so that we will be able to walk around until the end of the cycle. We walk around seven times (as the number of verses in meditation), as presented in the video. ANA BECHOACH. GEDULAT YEMINECHA. TATIR TZARURA. KABEL RINAT. AMECHA SAGVENU. TAHARENU NORA. NA GIBOR. DORSHEI YECHUDECHA. KEVAVAT SHOMREM. BARCHEM TAHAREM. RACHAMEI TZIDKATECHA. TAMID GOMLEM. CHASIN KADOSH. BEROV TUVCHA. NAHEL ADATECHA. YACHID GE'E. LEAMCHA PENE. ZOCHREI KEDUSHATECHA. SHAVA'ATENU KABEL. USHMA TZA'AKATENU. YODEA TA'ALUMOT.

Map - Safed

Virtues


Independence, Abundance, Salvation in times of trouble

Leave a Reply