אבא חלקיה וחנן הנחבא

Aba Chalkia and Hanan HanechbaNo Hilula Date


Members Downloads


Image Gallery


אבא חלקיה וחנן הנחבא

Aba Chalkia and Hanan Hanechba


אבא חלקיה היה נכדו של חוני המעגל (בן בנו), גם הוא כמו סבו ידע לחולל ניסים. להלן מספר סיפורים אודות אבא חלקיה: מסופר במקורות (תענית כג', ב') שבשנים בהם לא ירדו הרבה גשמים, היו באים לרבי חלקיה שיתפלל לגשם. אבא חלקיה ואשתו היו עולים לגג לבקש רחמים, כל אחד מהם נעמד בזווית אחרת של הגג. וענני הגשם היו מתהווים תחילה בצד שאשתו הצדקת עמדה. אבא חלקיה שהיה עובד כשכיר לפרנסתו, לא ענה כשברכו אותו לשלום באמצע שעות העבודה, כדי שלא לדבר בשעת העבודה. ומאחר ושאילת שלום היא מצווה, היה חוזר בסוף יום עבודתו לכל אותם אנשים ששאלו לשלומו בשעות העבודה, ומברכם. אבא חלקיה, שכשעבר במקום שיש בו קוצים, הפשיל את בגדיו כדי שלא יקרעו ואמר : בשרי יתרפא כשיישרט, ואילו בגדי יתקלקלו.
  Aba Chalkia was the grandson of Choni HaMeagel (son of his son). He too, like his grandfather, knew how to create miracles. Here are a few stories about Aba Chalkia; It is told in the sources (Ta'anit 23: 2) that in years when there was not much rainfall, the people would come to Rabbi Aba Chalkia to pray for rain. Aba Chalkia and his wife would go up to the roof to ask for mercy, each standing at a different angle of the roof. And the rain clouds would first emerge on the side where his righteous wife stood. Aba Chalkia, used to work as an employee for a living, and did not answer when people greeted him in the middle of working hours, so as not to speak during work. And since greeting someone is a Mitzvah, he would get back after work to all the people who greeted him during work, and bless them. When Aba Chalkia passed through a place with thorns, he rolled up his clothes so they would not tear. He used to say: My flesh will heal when I scratch, but my clothes will spoil.

Map - Galil

Virtues